2012 fagoppgaver

Her følger informasjon om de ulike faggruppene og tilhørende arbeidsoppgaver sommeren 2012:

Du finner også informasjon om tidligere oppgaver på NTNUs sider om LocalHawk.

Prosjektledelse (én student)
LocalHawk er et tverrfaglig komplekst, kort og intensivt prosjekt, der personer med forskjellige faglige forutsetninger arbeider i team mot et felles mål. For at samarbeidet skal fungere og for at studentene skal nå individuelle, fagspesifikke mål og tverrfaglige, felles mål, er det viktig med helhetlig planlegging og kontroll underveis. Til prosjektledelsen i LocalHawk 2012 hører tre funksjoner:

Én student har prosjektlederrollen med ansvar for daglig planlegging, gjennomføring og kontroll. Han følger opp faggruppene i henhold til individuelle og overordnede tidsplaner. Studentenes prosjektleder skal ivareta det faglige så vel som det sosiale miljøet på tvers av gruppene. Han har bakgrunn fra siv.ing. i industriell matematikk, NTNU.

En fast ansatt prosjektleder har det overordnede, formelle ansvaret for prosjektet. Prosjektleder er tidligere student i LocalHawk-prosjektet og fungerer som veileder for bildebehandling, student-prosjektleder og markedsfører.

En systemgruppe med representanter fra alle faggruppene er ledet av studentenes prosjektleder. Gruppen har til formål å skape en tverrfaglig forståelse og sikre fremdriften i prosjektet på tvers av de faglige disipliner.

Mekanikk (to studenter)
Oppgaven er å utvikle to (teoretisk) flyvedyktige konsepter for flykroppen, med utgangspunkt i kravspesifikasjonen og dimensjonene på de tekniske komponenter (levert av de andre faggruppene). Designkonseptene tegnes i 3D og printes i skala 1:5 vha. rapid prototyping. Én student studerer siv.ing. i produktutvikling og produksjon på NTNU, studieretning industriell mekanikk, og en annen master i maskinteknikk på Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg

Aerodynamikk (to studenter)
I samarbeid med Høgskolen i Narvik og resten av mekanikk-teamet har to studenter fra HiN konstruert og testet ulike vingeprofilers aerodynamiske egenskaper i høgskolens vindtunnel. På sikt skal modeller av nytt flydesign også testes i vindtunnel. Studentene går ingeniør i hhv. satellitteknologi og industriteknikk.

Parameteridentifikasjon (én student)
Flyet benytter en autopilot så det kan tilpasse seg forholdene underveis i flyvningen. Tidligere har autopiloten blitt tilpasset de eksisterende løsninger, men i år utvikles det en ny generell metode for autopiloten basert på mekaniske data fra sist prosjekts flylogg. Målet er at flyet i simulatoren skal oppføre seg mest mulig likt som flyet vil gjøre under flyvning, slik at man kan optimalisere testing vha. simulator ved senere endringer av komponenter eller nytt design. Studentens bakgrunn er siv.ing. i teknisk kybernetikk på NTNU.

Kybernetikk (tre studenter)
LocalHawk skal være i stand til å søke i et forhåndsbestemt område og etter et bestemt objekt. I år setter studentene opp waypointene som flyet skal følge, men på sikt ønsker man at flyet selv skal kunne beregne hvilken rute som er best å følge. I tillegg må flyet være så stabilt at kameraet kan ta bra nok bilder til å gjenkjenne objektet. Det benyttes GPS, kompass og akselerometer for å måle hastighet, posisjon og romorientering for å informere flyet om hvilke manøvreringer som er nødvendig for å følge ruten og fullføre oppdraget. De tre studentene studerer alle siv.ing. i teknisk kybernetikk på NTNU.

Bildebehandling (tre studenter)
For at kameraet skal kunne identifisere forhåndsdefinerte objekter under flyvning, må det utvikles en løsning for at gjenkjenningen skal foregå så hurtig at flyet rekker å dekke et tilstrekkelig stort område i løpet av flytiden. Løsningen består av dagkamera, infrarødt kamera til nattbruk, en selvstendig prosessor for bildebehandling og en hurtig, robust og fleksibel algoritme for å gjenkjenne objekter med ulik orientering på forskjellige hold. To av studentene studerer siv.ing. i teknisk kybernetikk på NTNU, mens én studerer ingeniør i programmering og nettverk på Universitetet i Oslo.

Elektronikk (tre studenter)
Elektronikkgruppen utvikler kraftsystemet som skal forsyne autopilot, kamera og motor med strøm under flyvningen. Systemet designes slik at det skal være enkelt å modifisere ved eventuelle fremtidige endringer. Gruppen konstruerer og tester sensorer som skal gi informasjon til flyet underveis, som fartssensor og høydemåler til bruk for autonom landing. En har bakgrunn fra siv.ing. i elektronikk ved NTNU, en annen ingeniør i elektronikk og informasjonsteknologi, retning kybernetikk, på Høgskolen i Oslo, samt dataingeniør ved Høgskolen i Buskerud, Kongsberg.

Software (tre studenter)
Gruppen har ansvar for å utvikle systemet i LocalHawk hvor informasjon skal utveksles internt mellom komponentene i flyet, data skal logges og informasjon sendes til brukeren underveis i flyvningen. Systemet utvikles basert på hvilke tekniske komponenter som skal benyttes i flyet. En ekstra utfordring som stilles til softwaregruppen er at protokollen må være fleksibel og modulær slik at det er mulig å foreta endringer på komponentene enklest mulig. To av studentene studerer siv.ing. i henholdsvis teknisk kybernetikk og elektronikk på NTNU, og en studerer master i elektronikk og datateknologi på Universitetet i Oslo.

Markedsføring og kommunikasjon (én student)
Prosjektet LocalHawk er fra bedriftens side en viktig arena til å vise frem KONGSBERG som en attraktiv arbeidsplass for studenter og nyutdannede ingeniører. Oppgaven er å promotere prosjektet gjennom offentlige medier, webside, youtube og lage materiale til bruk på rekrutteringsarrangementer. Studenten følger med på prosjektets fremgang, holder interessenter oppdatert og tar bilder og filmer underveis. Hun har bakgrunn som ingeniør i industriell design og studerer master i Designledelse.